Općenito o općini Hrvace

Općina Hrvace je jedinica lokalne samouprave nastala na teritoriju bivše Općine Sinj donošenjem “Zakona o Županijama Gradovima i Općinama RH” (NN br. 90/92.), a obuhvaća područja naselja Dabar, Donji Bitelić, Gornji Bitelić, Hrvace, Laktac, Maljkovo, Potravlje, Rumin, Satrić, Vučipolje i Zasiok tj. katastarskih općina Satrić, Hrvace, Potravlje, Maljkovo, Vučipolje, Dabar, Donji i Gornji Bitelić.
Općina Hrvace zauzima sjeverozapadni dio Splitsko-dalmatinske županije, tako da sa južne strane graniči sa Gradom Sinjem, a sa sjeverne sa Gradom Vrlika.

Prostor Općine obuhvaća 20 895 ha od čega otpada na pašnjake 15 394 ha i šume 1 942 ha.
Gospodarska usmjerenost Općine Hrvace odnosi se na poticanje obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva. Također određeni naglasak se daje i na poticanje uzgoja stoke sitnog zuba (ovce, koze) budući da na području Općine Hrvace postoje velike površine pod pašnjacima.

 

Župa Hrvace

 

Korisne poveznice
Korisne informacije